Egzamin państwowy na stopień "Żeglarz jachtowy" dający uprawnienia do prowadzenia jachtów żaglowych, które mogą być wyposażone w pomocniczy napęd mechaniczny

 • po wodach śródlądowych
 • o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.

Egzamin Żeglarz Jachtowy

250,00 złCena
 • Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej

  I. Wiedza teoretyczna

  Budowa jachtów, w tym:

  a/ zasady obsługi instalacji jachtowych,
  b/ obsługa silnika jachtowego.

  Teoria żeglowania, w tym:

  a/ kursy jachtu względem wiatru,
  b/ wiatr rzeczywisty i pozorny,
  c/ praca żagli oraz działanie steru,
  d/ siły działające na jacht,
  e/ stateczność jachtu,
  f/ żegluga w trudnych warunkach pogodowych.

  Zasady eksploatacji oraz manewrowania jachtem pod żaglami i na silniku.
  Podstawy locji, w tym:

  a/ znaki żeglugowe i oznakowanie dróg wodnych,
  b/ mapy i przewodniki,
  c/ drogi wodne i budowle hydrotechniczne.

  Wiadomości z zakresu ratownictwa wodnego, w tym:

  a/ podstawowe informacje o morskich służbach ratowniczych,
  b/ wyposażenie jachtu w środki bezpieczeństwa i posługiwanie się nimi,
  c/ działania w przypadku wywrotki jachtu, awarii lub wypadku,
  d/ ratowanie człowieka za burtą,
  e/ udzielanie pierwszej pomocy,
  f/ hipotermia oraz pierwsza pomoc w przypadku hipotermii,
  g/ sztrandowanie.

  Wiadomości z zakresu meteorologii, w tym:

  a/ skala prędkości wiatru,
  b/ zjawiska meteorologiczne i ich oznaki,
  c/ komunikaty meteorologiczne.

  Pomoce nawigacyjne;

  Ochrona wód przed zanieczyszczaniem.

  Podstawowe przepisy prawa drogi na morskich i śródlądowych drogach wodnych.

  Etykieta jachtowa – zasady zachowania się na jachcie i obyczaje żeglarskie.


  II. Umiejętności praktyczne

  Manewry pod żaglami w zakresie:

  a/ optymalnego doboru żagli do panujących warunków,
  b/ prowadzenia jachtu pod żaglami przy spotkaniu z innym jachtem oraz jego wyprzedzaniem,
  c/ sprawdzenia umiejętności wykonania manewrów: zwrot przez sztag, zwrot przez rufę, dojście do boi, odejście od boi, dojście i odejście od nabrzeża, stawanie w dryf, alarm „człowiek za burtą”.

  Manewry jachtem żaglowym na silniku w zakresie:

  a/ kotwiczenie i cumowanie w różnych warunkach,
  b/ umiejętność prowadzenia jachtu żaglowego na silniku przy spotkaniu z innym jachtem,
  c/ alarm „człowiek za burtą”.

  Kierowanie załogą: umiejętność wydawania komend i egzekwowania ich wykonania  we właściwym momencie, stosownie do sytuacji, w jakiej znajduje się jacht.
  Praca w charakterze członka załogi:
  a/ wykonywanie poleceń prowadzącego jacht,
  b/ odpowiadanie na komendy,
  c/ zachowanie się w czasie alarmu „człowiek za burtą”.

  Prace bosmańskie:

  a/ umiejętność wiązania podstawowych węzłów żeglarskich,
  b/ podstawowe prace przy obsłudze urządzeń i instalacji jachtowych.